Kranswieren zijn indicatoren voor waterkwaliteit. Het gebruiken van deze indicatoren geeft vaak problemen. Kranswieren zijn namelijk lastig te determineren. Het Landelijk Informatiecentrum voor Kranswieren (LIK) kan u daarbij helpen.

Landelijk Informatiecentrum voor Kranswieren


Het LIK streeft er naar om alle informatie over de Nederlandse kranswieren te verzamelen. Dit betreft verspreiding, standplaatsfactoren, begeleidende waterplanten en ontwikkelingen van wetenschappelijk onderzoek aan kranswieren. Hiernaast wil het LIK deze groep waterplanten bekender maken. Kranswieren zijn lastig te determineren. Ze worden daardoor wel eens bewust over het hoofd gezien.


Activiteiten LIK


1. Determinatie

Het LIK determineert kranswiermonsters en houdt daarbij rekening met de nieuwste resultaten van wetenschappelijke onderzoekingen. Particulieren, gebiedseigenaren en adviesbureaus kunnen kranswiermonsters ter determinatie opsturen.

2. Beheeradviezen

Het LIK geeft beheeradviezen aan mensen die kranswieren in hun gebied willen (her)introduceren. Deze adviezen gaan over het scheppen van geschikte milieus voor kranswieren en het instandhouden van deze milieus door aanpassingen aan o.a. het maaibeheer, de waterkwaliteit, het profiel van bodem en oever.

3. Nieuwsbrief

Het LIK geeft de Nieuwsbrief Kranswieren uit. Deze verschijnt onregelmatig, afhankelijk van de aangeboden kopij, maar minstens tweemaal per jaar.

4. Cursus kranswieren determineren

Het LIK verzorgt een eendaagse cursus kranswieren determineren.

5. Het LIK heeft ook ervaring met het inventariseren van
(hogere) water- en oevervegetaties. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Hiernaast is er kennis van de taxonomie en ecologie van zoetwateralgen, zowel van de planktonische, benthische als de flabcomponent.

 

Tarieven van determinaties, inventarisaties en beheeradviezen zijn op aanvraag te verkrijgen.

 
Kranswieren en waterbeheer

Enkele feiten

Kranswieren zijn hoog ontwikkelde groenwieren die voorkomen in allerlei zoete en brakke wateren. In Nederland komen twintig soorten kranswieren voor in vier geslachten. Kranswieren zijn indicatoren voor helder en voedselarm water met rijke levensgemeenschappen. Ze vertonen vaak een pionierkarakter: onder gunstige omstandigheden kunnen ze snel tot ontwikkeling komen. Bij verslechterende waterkwaliteit, meestal gevolgd door vertroebeling, kunnen ze ook snel weer verdwijnen. Soms vormen kranswieren een stabiele levensgemeenschap, in samenhang met een goede waterkwaliteit. Belangrijke habitats zijn: duinplasjes, poldersloten, ondiepe meren en veenpoeltjes. In natuurontwikkelingsprojecten kunnen kranswieren als pioniervegetatie snel verschijnen in nieuw ontstane poelen en sloten.


Kranswieren populair bij waterbeheerders

De belangstelling van waterbeherende instanties voor kranswieren is de laatste jaren sterk gegroeid. Kranswiervegetaties handhaven en verbeteren systemen met een goede waterkwaliteit met rijke biotische componenten. Kranswieren groeien vaak bodembedekkend hetgeen opwerveling van sediment door wind, golven of vissen en daarmee vertroebeling voorkomt. Ze vullen meestal het onderste deel van de waterkolom en zijn dus niet hinderlijk voor de watersport. Kranswieren halen veel voedingsstoffen uit het water en sediment. Deze voedingsstoffen houden ze vast. Ze concurreren dus met algen en andere waterplanten om voedingsstoffen. Kranswieren vormen een habitat voor macrofauna en zijn belangrijk als schuilmogelijkheid voor roofvissen zoals de snoek en als schakel in de voedselketen van watervogels zoals de zeldzame krooneend. Waterbeheerders zijn blij met kranswieren. Alleen weten ze vaak niet met welke soort ze te maken hebben en wat diens oecologische eisen zijn.


Rapport

In oktober 1994 is een rapport verschenen met de titel: "Historisch en actueel verspreidingsbeeld van kranswieren in Nederland in samenhang met waterkwaliteitsfactoren". In dit rapport wordt van de afzonderlijke soorten kranswieren het verspreidingsbeeld in Nederland beschreven in drie perioden: vóór 1930, van 1930-1974 en van 1975-1993. Per soort zijn ook fysische en chemische standplaatsfactoren verzameld. Voor 18 watermilieuvariabelen zijn van de meeste soorten de minimale en maximale waarden en de medianen weergegeven. Hetzelfde is gedaan voor 11 bodemmilieuvariabelen van vier relatief algemene kranswiersoorten. Met deze studie is voor Nederland een goed beeld ontstaan van de verspreiding van kranswieren en van de standplaatseisen. Dit rapport is
gratis op te vragen bij het LIK. Het LIK zal de verspreidingsgegevens van kranswieren in de toekomst bijhouden en de verspreidingskaarten actualiseren.


Info

Landelijk Informatiecentrum voor Kranswieren
Nationaal Herbarium Nederland
Afdeling Algologie
Postbus 9514
2300 RA Leiden

071-527 47 10 of 06-24 62 80 74

Telefax 071-527 35 11

U kunt ons ook een e-mail sturen

K.v.K. Amsterdam 3326 8311
ABN-AMRO 6148 4378 2, t.g.v. LIK, Amsterdam
POSTBANK 085 7003, t.g.v. E. Nat, Amsterdam

t.a.v. Drs. Emile NatAdviseur:
Dr. Jan Simons

 

Tarieven op aanvraag

 

Wilt u terug naar de openingspagina?